Jdi na obsah Jdi na menu
 


VzestupNehekhary

Před nesčetnými staletími v zemi Nehekhara daleko na jihu od Starého světa povstala mocná civilizace lidí. Nejsilnější byla dvě a půl tisíciletí před příchodem barbarského božského hrdiny Sigmara, v době, kdy ostatní lidé ve světě byli jen primitivní a divocí. Prastaré mýty a legendy o těchto lidech vytesané v hrobkách a na monumentech jejich měst praví, že nehekharané byli tak oblíbení nebesy, že první z nich byli hýčkáni a učeni samotnými bohy. Největším z měst Nehekhary bylo Khemri. Ostatní města byla ovládána vlastními králi, ač ti byli všichni věrní a platili daně královi Khemri. Společně tito králové ovládli kmeny v okolních zemích, zahnali zelenokožce a vládli od západní pouště po východní moře. Na vrcholu jejich moci se rozšiřovali a ovládli kraje daleko na severu až po dnešní Říši, daleko na jihu až po horké džungle Jižních zemí, stejně jako na severovýchodě v Temných zemích. Jejich válečné galéry terorizovaly Velký oceán, přepadaly všechna pobřeží a šířily hrůzu kamkoliv se vydaly. Byl to Settra, prevní kněžský král Khemri, který si podrobil ostatní krále, povznesl Khemri na nejpřednější město Nehekhary a zahájil zlatý věk svého království. Byl to silný válečník a mocný vůdce obávaný více než polovinou světa. Spíše než uspokojený svým úspěchem byl Settra zarmoucen, že smrt ho jednoho dne oloupí o jeho zemi a moc. Rozhodnut překonat tuto nesnesitelnou situaci nařídil svým kněžím najít způsob zajišťující mu věčný život. Settra byl sžírán svou touhou hledat nesmrtelnost a žít v ráji, který vytvořil, celou věčnost.

Kněží z Khemri udělali, jak jim Settra přikázal, a léta vařili nápoje a přednášeli zaříkání rozhodnuti rozluštit tajemství věčného života. Putovali do neznámých zemí v hledání tajemství, jak přemoci smrt. Ve svém hledání se kněží mnohému naučili, ale brzo zjistili, že pravá nesmrtelnost leží mimo jejich schopnosti. Samozřejmě se zdráhali odhalit tuto skutečnost svému králi a pokračovali v heldání tajemství věčného života, ač příliš nedoufali v jeho objevení. Kněží se moudře rozhodli nechat si některé ze svých objevů pro sebe. Díky zaříkáním naušeným z tajemných a prastarých zdrojů dokázali kněží prodloužit své vlastní životy o staletí. Nicméně nemohli zastavit zcela plynutí času a byli schopni jen odsunout nevyhnutelnost smrti, když se jejich těla stala křehkými a seschlými.

Navzdory nejlepšímu úsilí kněžích nemohl být Settra ochráněn před smrtí. Když Settra nakonec zemřel pln zlosti a pýchy do posledního dechu, byla nad jeho tělem přednesena mocná zaříkání a byl nabalzamován ve velkém rituálu. Chráněno proti rozpadu bylo Settrovo tělo uloženo hluboko pod zemí ve velké pyramidě ze zářícího bíléha kamene. Kněží Khemri nikdy neobjevili způsob, jak se vyhnout smrti, ale věřili, že správná magie a důkladná příprava je schopná mrtvého nakonec vrátit do jeho nezničeného těla. Kněží to sdělili Settrovi, když ležel umírající, a slíbili mu věčný život po jeho probuzení. Tisíce let pak pečovali o plameny v jeho hrobce a živili jeho ducha oběťmi a magií v přípravě pro den probuzení. Jejich životy trvaly dlouho přes životy jiných smrtelných lidí a díky této dlouhověkosti a obrovským vědomostem se kněží těšili vládě nad zemí Nehekhary hned za samotnými králi. Po Settrovi přišlo mnoho králů, ač nikdo z nich nebyl tak mocný či vlivný. Po jejich smrti byli též pohřbeni v tyčících se pyramidách v očekávání, že se probudí do ráje. Časem zářící města mrtvých přerostla skromná města živých, věechno úsilí lidí bylo vynaloženo v budování a udržování hrobek krállů a celá kultura Nehekhary se točila kolem přípravy způsobu na jejich probuzení. Brzo nižší šlechtici požadovali podobné rituály a jejich hrobky byly budovány vedle královských pyramid. Po celé zemi Nehekhara monumenty mrtvých rostly nad městy živých.

Tento dlouhý čas byl dobou prosperity Nehekhary. Armády vozů, silných lučišníků a ukázněných válečníků pochodovali do války proti každému nepříteli králů. Na západě byli podmaněni primitivní pouštní nomádi a jejich náčelníci byli donuceni poslat do Khemri daně v podobě otroků, zlata a drahokamech. Na severu a jihu králové vybojovali mnoho bitev z kmeny zelenokožců a barbarských lidí. Tyto války přinesly mnoho bohatství a mnoho exotických materiálů na stavbu královských hrobek. Nikdo se nemohl postavit moci NehekNehekhary a ta vládla nad zemí. Nicméně nehekharany potkala tragédie a celá společnost byl brzo zničena jediným člověkem.

Pád země Nehekhara a tragické zničení jeho lidu bylo způsobeno ctižádostí jednoho pokřiveného čaroděje. Jakmile dosáhl uznávaného postavení nejvyššího kněze v Khemri, začal měnit náboženská zaříkání řádu kněží a zradil krále Khemri, svěho vlastního bratra. Naplněn touhou a pýchou dychtil Nagash po trůnu svého bratra a uvedl do pohybu plán, jak se stát králem stejně jako nejvyšším knězem. Jedné noci, když mračna zakryly měsíc, zavraždil mladého krále, zaživa ho pohřbil ve Velké pyramidě Khetepa. Dalšího rána s rukama ještě smáčenýma krví se dosadil na trůn a nikdo se mu odvážil postavit.

Nagashova vláda byla dobou hrůzy pro všechen lid Nehekhary. Uzurpátor se snažil zvýšit svou vlastní moc ďábelskými kouzly a rouháním, které by podle nehekharianů mohlo přivést hněv bohů. Vyčaroval zlé démony, aby plnili jeho přání, a naučil se tímto způsobem mnoho temných tajemství. Na nařízení postavení jeho vlatní hrobky požadoval velké množství zlata a otroků jako daně pro Khemri. Zdaleka byl dopraven kámen v barvě ebenu a brzo se Černá pyramida Nagashova tyčila nad všechny ostatní stovky metrů k obloze. Daně krutě vymáhané Nagashem byly tak velké, že kraj postihl hladomor a velká města upadla. Nakonec se králové ostatních měst Nehekhary spojili proti Nahashovi a jejich armády napadli Khemri.

Kněžský král Nagash použil své pekelné moci k pozvednutí legie dlouho mrtvých válečníků. To bylo poprvé, kdy mrtví kráčeli po něčí vůli a hrůza z toho způsobila, že mnozí prchli před nemrtvou armádou.

Po titánské bitvě byl Nagash nakonec poražen. Někteří ho považovali za zničeného, ale on dokázal prchnout na sever a přemýšlet o pomstě. Prokletá Černá pyramida byla opuštěna a po staletí tzůstala strašidelným místem, kterému se všichni vyhýbali.

Stovky let králové pokračovali ve vládě Nehekhaře, ale zkaženost Nagashe pošpinila královskou linii Khemri a jeho zrada nebyla zapomenuta. Jeho bezbožné fušování do prokletého čarodějnictví se rozšířilo do města Lahmia, jehož královna přijala zlovolnou magii a stýkala se s démonickými silami. Napila se Nagashova elixíru na prodloužení života na neurčito, čímž se proklela pro celou věčnost. Bojící se hněvu bohů král Alcadizaar vedl válku proti poskvrněné královně a vedl mohutnou armádu proti Lahmii. Stovky vozů jelo krajem před mohutnými falangami lučišníků a kopiníků. Moc Lahmie byla rozdrcena a královna uprchla společně s těmi, kdož přijali její prokletou upíří existenci.

Nagash, který dokázal uniknout zničení již dříve a usadil se v horách na severovýchodě, poznal sémě vlastního prastarého zla a byl potěšen zkažeností pánů Lahmie. Přivítal je a upíři se stali jeho kapitány, padlými bytostmi oděnými v temnotě, jejichž činy byly vedeny silou vůle jejich pána. Nagash vyslal upíry, aby vedli válku proti Khemri, a slíbil obrátit celý svět v království mrtvých. Za nimi šli mrtví válečníci mohutné armády, kostlivci vytaženi ze svých hrobů mocí Nagashova čarodějnictví.

Válka a boje zachvátily Nehekharu na roky a zem byla nenapravitelně zničena, ale Nagash podcenil své původní krajany. Alcadizaar Dobyvatel byl největší generál svého věku a vedl spojené armády Nehekhary proti Nagashovu zlu všechny dlouhé roky války. Nakonec byly nemrtvé hordy zalačeny zpět, ale samotný zlý čaroděj stále chodil krajem. Jeho zkažená nekromantská magie byla stále nová a ještě nikoli dokonalá a jeho moc nebyla tak valké, jakou se stala později. Taková byla Nagashova hořkost a tak velká moc jeho zmařené ctižádosti, že se rozhodl ukončit všechen život v Nehekhaře raději, než by měl někdo jiný vládnout. Pošpinil čistou vodu řeky Vitae a otrávil jí tak, že se voda stala hustá a černá, čímž zkazil zemi, která spoléhala na životodárnou vodu. Od té doby je řeka známá jako řeka Mrtvých. Mor se nespoutaně šířil zemí Nehekhara a ti, kteří podlehli hroznému moru, brzo přesáhli přeživší. Plačící za mrtvé Alcadizaar seděl na svém trůně, když bylo jeho království zničeno nepřítelem, s nímž nemohl bojovat. Sledoval, jak jeho přátelé a rádci umírají, pak jeho děti a nakonec jeho žena Khalida pojmenovaná po ctěné královně Lybarasu. Když Nagashovy nemrtvé síly znovu napadly Nehekharu, narazily jen na skrovný odpor, neboť většina obyvatel již zahynula. Nakonec byl Alcadizaar dopaden a odvlečen do shnilých kobek pod Nagashovou pevností.

Naplněn šílenými vizemi moci začal Nagash sesílat největší a nejhrozivější kouzlo, které kdy ovládl. Když přednášel ve své pevnosti v severovýchodní Nehekhaře, obloha na stovky mil daleko potemněla a země se začala třást. Když jeho kouzlo dosáhlo vrcholu, velká vlna moci vytryskla z čarodějova těla, přelila se přes zemi Nehekhara a vysála život ze všeho po cestě. Obilí seschlo a zvířata umírala během vteřin. Poslední lidé Nehekhary padli na zem a jejich kůže zchřadla, jakoby zestárli o století během mrknutí oka. Během minut nebyla jediná živá bytost v celé Nehekhaře. Nahash měl v úmyslu pozvednout celou populaci Nehekhary jako nezastavitelnou armádu mrtvých, kterou by použil k dobytí světa.

Když byl Nagash ztracen ve snech o vítězství a vyčepán, Alcadizaar, poslední žijící král Nehekhary byl tajemně osvobozen ze svého vězení tlupou shrbených zahalených bytostí. Do ruky mu byla dána mocná zbraň a on klopýtal k Nagashovu trůnu, kde se pokřivený čaroděj zotavoval z velkého vydání energie. Následovala mocná bitva a Nagash byl nakonec zabit posledním králem Khemri. Alcadizaar zmizel z historických knih naplněn hrůzou a odporností, které viděl, a byv svědkem smrti své milované říše. Jedinými tvory pohybující se v mrtvých městech byli seschlí a staří kněží. Jejich těla dávno překračující normální dobu života vypadala nezasažena Nagashovým prokletím. Ač to ještě nemohli tušit, stali se nakonec nesmrtelnými, i když způsob nikdo nezná.

Nagashova zkažená magie pronikla do hrobek králů a pohřebišť mrtvých měst. Jeho kruté kouzlo působilo na mrtvé krále a jejich poddané rozdílnými způsoby a oni vstali ze svých hrobů. Z dlouho zapomenutých krypt se vyrojili kostlivý válečníci připravení plnit vůli svých králů. Po staletích pohřbení se ztuhklé mrtvoly hrdinů a prastarých generálů pohnuly. Zatímco kostliví válečníci byli jen o něco více než automaty čekající na pokyny svých pánů, králové a princové se probrali ze svého dlouhého spánku smrti se vzpomínkami a schopnostmi nedotčenými díky zaříkáním a ochraně provedených na jejich nabalzamovaných tělech. Vynořili se v hrůze ze svých hrobů. Očekávali zářivé probuzení do věčného ráje a místo toho byla jejich těla jen rozpadající se slupky, jejich zem byla v troskách a jejich království zničená.

Ctižádost a hrdost, jež poháněla Nehekharanské krále za života, stále tkvěla v jejich prastarých tělech a oni se okamžitě vydali znovu získat své říše. Byly tu stovky králů, neboť tradice balzamování mrtvých trvala přes nespočet generací a ti, kdož byli velcí a mocní za živa byli nyní jen jedněmi z mnoha.

Došlo k dlouhým bitvám mezi králi na nekropolích a tisíce kostlivých válečníků bylo zničeno. V Khemri bitva mezi soupeřícími králi trvala dva dny, než se otevřela Settrova hrobka a samotný král, první a nejmocnější ze všech králů Nehekhary, vyrazil ze svého hrobu ve společnosti tisíce osobních strážců. Pobil tucty nižších králů a zcela je zničel, a jeho garda přemohla veškerý odpor. Zanedlouho před ním králové Khemri sklonili hlavy, před největším ze všech králů, a brzo znovu dobyl celou Nehekharu.

Settra nařídil přeživším kněžím vysvětlit mu, proč došlo k chybnému probuzení mimo správný čas. Kněží se krčili před rozzuřeným králem a vyprávěli mu historii Nehekhary od jeho skonu před více než tisíci lety. Jak nejlépe mohli popsali Settrovi kouzlo seslané bídným Nagashem, které navěky proklelo Nehekharu.

Settra poslouchal s hněvem. Když se od kněžích vše dozvěděl, nařídil králům vrátit se k věčnému odpočinku. Kněží byli vyhnáni z jeho dohldu, neboť Settra ve své samolibosti věčil, že jeho vlastní moc daleko předčí všechny ty kněží, kteří ho obelhali. Dostali za úkol dohlížet na hrobky a samotnou Nehekharu a probudit krále, pokud bude potřeba. Settra přísahal, že on zůstane bdělý a povede válku jak byl zvyklý. Zvláště si bude dávat pozor na Nagashe, který ho proklel, neboť věděl, že nekromant se může znovu vyskytnout ve světě a jeho magie může ohrozit jeho nesmrtelnost.

A tak se stala Nehakhara Zemí mrtvých.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář